fbpx
ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Tartalom

I. Bevezető és értelmező rendelkezések
II. A felhasználásra vonatkozó általános rendelkezések; tárgyi, időbeli, személyi hatály
III. Termékek és szolgáltatások; a megrendelés, mint jognyilatkozat
IV. A megrendelés és a vásárlási feltételek
V. A megrendelés átadása-átvétele, szállítás
VI. Az elállás joga
VII. Szavatosság jótállás
VIII. Panaszkezelés és vitarendezés
IX. Adatvédelem
X. A szerződésszegés következményei
XI. Szerzői jog
XII. Vegyes és záró rendelkezések
Melléklet:
1. számú melléklet
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

I. Bevezető és értelmező rendelkezések

1./ a) Az Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek, olyan a felek által egyedileg előre mg nem tárgyalt, egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, szerződési feltételek, amelyek tartalmazzák a KÁLVIT-IMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint szolgáltató által üzemeltetett és fenntartott https://butornagy.hu/ (a továbbiakban: weboldal) használatára, a weboldalon keretében nyújtott szolgáltatások igénybevételére, így az azon megjelenő termékek értékesítésére (a továbbiakban: web-shop) vonatkozó általános szerződési és felhasználási feltételeket.

b) A megrendelő a web-shop szolgáltatásainak igénybevételére jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek (továbbiakban. ÁSZF) rendelkezéseinek megismerését követően és csak akkor jogosult, ha annak minden pontjával egyetért, és azokat magára nézve kötelező erejűnek tekinti.

c) A szolgáltató felhívja a megrendelő figyelmét arra, hogy jelen ÁSZF egyedileg nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, ekként nem minősül írásba foglalt szerződésnek, illetve megtartási kódexre nem utal.
Az ÁSZF az alábbi megjelölt közvetlen elérési útról ismerhető meg.
https://butornagy.hu/aszf/ .

d) A szolgáltató kijelenti, a megrendelő pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a szolgáltató és a megrendelő között, abban az esetben az e-mail üzenet önmagában írásbelinek minősülő voltát felek kölcsönösen elfogadják. A felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (termékek megrendelése online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció elsődleges alapja az e-mail útján történő levelezés.

2./ A felek rögzítik, hogy jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek alkalmazása során:

a) szolgáltató: A KÁLVIT-IMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ( székhely: 4804 Vásárosnamény, Kiss Ernő út 12; cégjegyzékszám: 15-09-072235; nyilvántartó bíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 14184068-2-15.; e-mail: kalvit-impex@freemail.hu; hivatalos elektronikus elérhetősége: 14184068#cegkapu; telefon: 06-20-275-45-59, melyen a szolgáltató elérhető a munkanapokon 8:00-16:00 között), amely gondoskodik a web-shop működtetéséről, ezzel összefüggésben a szolgáltatások magas színvonalú és megbízható, fogyasztói érdekeknek megfelelő törvényes nyújtásáról.

b) megrendelő : a web-shop online felületén a szolgáltatóval elektronikus úton szerződést kötő jogképes természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve társadalmi szervezet.

c) megrendelés: a szolgáltató által üzemeltetett web-shop felületéről a megrendelő által megrendelt (vagy: díj), valamint annak a szolgáltató általi leszállítására vonatkozó a szolgáltató és a megrendelő között elektronikus úton létrejött szerződés.

d) szolgáltatás vagy szolgáltatások:  a web-shop online felületén a szolgáltató által feltüntetett termékek megjelölt díjának fejében történő értékesítése és tényleges leszállítása.

3./ A szolgáltató adatai és elérhetőségei:

 • cég elnevezése: A KÁLVIT-IMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Cég rövidített elnevezése: KÁLVIT-IMPEX Kft.
 • székhely: 4804 Vásárosnamény, Kiss Ernő út 12.
 • cégjegyzékszám: 15-09-072235
 • adószám: 14184068-2-15
 • statisztikai számjele: 14184068-4673-113-15
 • bejegyző hatóság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbíróság
 • e-mail: kalvit-impex@freemail.hu
 • telefon: 06-20-275-45-59

4./ A web-shopban feltüntetésre kerülő termékek online vásárolhatók meg és a szolgáltató általi házhozszállítással, futárszolgálat általi kiszállítással és a szolgáltató 4804 Vásárosnamény, Kiss Ernő út 12. szám alatti székhelyén előre egyeztetett időpontban személyesen átvehetők.

II. A felhasználásra vonatkozó általános rendelkezések; tárgyi, időbeli, személyi hatály

1./ a) Az ÁSZF rendelkezéseit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény, az információs önrendelkezési jogról szóló és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni. A vonatkozó jogszabályok rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

b) A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a szolgáltató által üzemeltetett www.butornagy.hu webáruházon keresztül történik. Az ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi a megrendelőre és szolgáltatóra, illetve képviselőikre, jogutódjaikra, valamint a jogszabályi rendelkezések alapján a közöttük létrejött jogviszonyra tekintettel érintett harmadik személyekre. (pl. gyártó).

c) Az ÁSZF rendelkezéseit minden web-shop felületén leadott megrendelésre alkalmazni kell, azzal, hogy a megrendelésekben nem szabályzott kérdések vonatkozásában az ÁSZF-ben foglaltak az irányadóak. A megrendelő megrendelésének leadásával a szolgáltatóval létrejövő jogviszonyára elfogadja az ÁSZF vonatkozó rendelkezéseit, ekként önmagára és a jogügyletre vonatkozóan kötelező érvényűnek tekinteni.
Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a megrendelésekkel kapcsolatban megrendelőt és szolgáltatót megillető jogok és kötelezettségek tekintetében is.

d) Jelen ÁSZF határozatlan időre szól, közzétételét követően lép hatályba, akként, hogy hatályában módosításáig, illetve visszavonásáig fennmarad. A https://butornagy.hu/aszf/ weboldalon a hatályos ÁSZF mindenkor folyamatosan elérhető.

2./ Az ÁSZF egyoldalú módosításának jogát a szolgáltató fenntartja, erre tekintettel indoklást mellőzve jogosult rendelkezéseit megváltoztatni. A módosításról, illetve a módosításokkal egységes szerkezetben közzétett ÁSZF-ről a megrendelőket hatályba lépését megelőző legalább 8 nappal korábban tájékoztatja.

III. Termékek és szolgáltatások; a megrendelés, mint jognyilatkozat

1./ a) Szolgáltató eladásra kínált termékeit és termékpalettáját a megrendelő számára hozzáférhető és egyértelmű módon teszi közzé, azzal, hogy a web-shopban a szolgáltató részletesen feltünteti a termékek nevét, leírását, valamint a termékekről adott esetben fényképet jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A webáruházon keresztül történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

b) Az aktuális, kategóriákba sorolt termékpalettát a szolgáltató, akként jeleníti meg, hogy minden egyes termék külön adatlappal rendelkezik, melyen a termékre vonatkozó valamennyi tájékoztatást, azok részletes leírása, paraméterei és a termékhez kapcsolható megrendeléshez szükséges lényeges információ szerepel. Anyag vastagság 16 mm.

c) A szolgáltató termékkínálatát a megrendelő bármikor megtekintheti és at ÁSZF-ben rögzített feltételekkel megrendelheti. A web-shopban megjelenített termékek online szerződéskötés keretében megrendeléssel vásárolhatók meg.

2./ a) A termékek árai a weboldalon időről-időre közzétételre kerülnek, akként, hogy a szolgáltatónak jogában áll azt egyoldalúan bármikor módosítani. Az árak módosítása nem eredményezi az ÁSZF rendelkezéseinek egyoldalú módosítását.

b) A megrendelő a termékek megrendelését követően köteles a termék díját hiánytalanul megfizetni. A web-shopban feltüntetett termékek árai a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adót, valamint a csomagolás díját tartalmazzák. A feltüntetett árak a kiszállítás díját nem foglalják magukban. Az ajánlati ár az adott pillanatban, valamint akciós bútor esetén a weboldalon meghatározott ideig érvényes, és csak akkor válik véglegessé, ha azt a Szolgáltató a leadott megrendelést követően visszaigazolja. A bútor végleges ára az az ár, mely a megrendelés visszaigazolásában megadásra került. A szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a Vevőket az adott akció időtartamáról. A webáruházon keresztül megrendelt bútorok áráért csak a megrendelés visszaigazolását követően vállalunk felelősséget, a megrendelés visszaigazolásáig fenntartjuk az árváltoztatás jogát.
A szállítási költségekre vonatkozó tájékoztatást a szolgáltató a megrendelő számára elérhető módon köteles a weboldalon közzétenni, melyben feltüntetett árak visszavonásig és módosításig érvényesek.

3./ Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a megrendelőket az akció időtartamáról.

4./ a) Megrendeléssel a megrendelő és a szolgáltató elektronikus úton létrejövő szerződést kötnek egymással, mely alapján a megrendelő a megrendelési összeget megfizeti, a terméket átvenni köteles, a szolgáltató pedig kötelezettséget vállal arra, hogy megrendelt termék megrendelő részére történő leszállításáról határidőben gondoskodik. A megrendelésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadók. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

b) A megrendelés nem kerül iktatásra, nem minősül írásbeli szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, a későbbiekben nem kereshető vissza. A megrendelésről szóló e-mail üzenetet a szolgáltató iktatja (elektronikus úton archiválja), és a szerződő megrendelő kérésére annak igazolt elküldésétől számított 15 munkanapon belül hozzáférhetővé teszi.

5./ Amennyiben jogszabály, vagy ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a megrendelő és a szolgáltató között, abban az esetben az e-mail üzenet írásbelinek minősülő voltát a felek kölcsönösen elfogadják. A szolgáltató és a megrendelő kifejezetten tudomásul veszik, hogy köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (termékek megrendelése online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció elsődlegesen az e-mail útján történik.

6./ A minimum rendelési összeg bruttó 25.000.-Ft.

IV. A megrendelés és a vásárlási feltételek

1./ a) A megrendelő a termékpalettát a web-shop rendszerben ismerheti meg. Megrendelés leadása a web-shopban történő regisztrációt követő bejelentkezéssel vagy regisztráció és bejelentkezés nélkül is lehetősége van a megrendelőnek. Abban az esetben, ha a megrendelő regisztrálni szeretne a weboldalra, a regisztráció során a megrendelő a következő adatokat köteles megadni: elektronikus levelezési cím, jelszó, név, telefonszám, lakcím; felhasználói név, szállítási cím, számlázási cím.

A megrendelő a regisztrációs felületen valós adatait köteles megadni. Megrendelő vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatait szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és valóságnak megfeleljenek. A regisztráció során megadott adatokat a rendszer elmenti, és a legközelebbi vásárlás alkalmával a Megrendelőnek már csak be kell jelentkeznie a felhasználói fiókjába. A regisztrációs lap téves vagy hibás kitöltése esetén a regisztráció érvénytelen.

Az ebből származó esetleges téves teljesítésért a szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget. A téves regisztrációból eredő téves címre történő kiszállítás díját a Vevő köteles a szolgáltatónak megfizetni.

A megrendelő jogosult a regisztrációját bármikor törölni. A megrendelő felhasználói adatai törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítást követően az adatok visszaállítására nincs mód, új regisztráció szükséges.

A felhasználói hozzáférési adatok (különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a megrendelő felelős. Amennyiben a megrendelő tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájárult, köteles haladéktalanul megváltoztatni a jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

b) A megrendelő kötelezettsége, hogy folyamatos információ áramlás és az érvényes megrendelés érdekében olyan e-mail címet adjon meg , ahol állandó jelleggel elérhető. A megrendelő felelőssége az e-mail postafiókja oly módon történő beállítása és karbantartása, hogy a szolgáltató e-mailjeit folyamatosan megkapja (pl. a levélszemétbe érkező, Szolgáltatótól származó e-mail megérkezettnek minősül).

c) A megrendelő felel az általa megadott adatok valóságáért. Amennyiben a megrendelés a megrendelő által megadott adatok hibája miatt hiúsul meg, úgy a szolgáltató felelőssége kizárt, azonban az adatok valótlansága okán a szolgáltató által teljesíteni kívánt megrendelések meghiúsulásából szolgáltatót ért károkat a megrendelő köteles megtéríteni.

2./ A megrendelő érvényes megrendelést a regisztrációt követő rendszerbe történő bejelentkezés után tud tenni. Bejelentkezni e-mail címének és jelszavának megadásával jogosult.

3./ a) A megrendelni kívánt termékeket egy virtuális kosárba kell gyűjtenie a Vevőnek. A megrendelés érvényes leadásának feltétele a termék “kosárba helyezése”. A termék kosárba helyezését közvetlenül a termék egyedi adatlapján történő KOSÁRBA feliratú ikonra kattintással lehet megtenni. A rendelt mennyiség a kosárra kattintás után a kosaram feliratra kattintva kis fehér négyzetben módosítható. Ezt követően a kosaram képernyőn eldöntheti a Vevő, hogy a kezdőlap feliratra kattintva még más termékeket is keres áruházunkban, vagy a pénztár gombra kattintva feladja megrendelését.

Amennyiben a megrendelő a termékpalettán történő böngészést befejezte úgy a vásárlást a kosár tartalmának megtekintését követően képes foganatosítani. A pénztárban a számlázási adatok kitöltésével fejlécében jeleztük a rendelés lépéseinek számát, ás azt is, hogy éppen az adott képernyőn a vevő hol tart a vásárlási folyamatban. A szállítási és fizetési módok kiválasztása a következő lépés a kosárban.

A pénztárban a számlázási adatok kitöltése után tudja a rendelését véglegesíteni és elküldeni a vevő a megrendelés elküldése gombra kattintva, ezzel véglegesítheti a megrendelő a megrendelést. Kérjük, ezen az oldalon minden adatot ellenőrizzen le ismét, és ha hibát talál, módosíthatja a személyes adatokat. A folyamatban így bármikor visszaléphet bármelyik lépésre. Korrigálhatja a számlázási adatokat, a szállítási címet. Ha mindent rendbe talált, akkor a megrendelés elküldésre gombra kattintva a kosaram képernyőén feladhatja rendelését. Ezt követően hamarosan e-mailben nyugtázást kap rendelésének fogadásáról. Ez azonban nem tekinthető rendelés visszaigazolásának. A rendelését egy második elfogadó e-maillel igazoljuk vissza vagy munkatársunk telefonon tájékoztatja a vevőt rendelése teljesítésével kapcsolatban. Amennyiben ezen visszaigazolás a vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a vevőhöz nem érkezik meg, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthető a szolgáltatóhoz, illetve a vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

b) A kosár tartalma során a megrendelő jogosult az általa kiválasztott termékeket áttekinteni az általa fizetendő ellenértékeket összegezve megismerni, így az esetleges “félre kattintást” javítani. A megrendelő jogosult a kosárba helyezett termékeket törölni, ekként a megrendelést megszakítani, vagy a termékek mennyiségét jellegét módosítani.

c) A megrendelés megfizetése kétféleképpen történhet.: megrendelő a termék ellenértékét banki átutalással vagy személyes átvétel előre egyeztetett időpontjában készpénzben illetőleg a termék kiszállításakor utánvéttel fizetheti meg. A megrendelő a fizetési mód megválasztásáról a megrendelés leadása során szabadon jogosult dönteni, a megrendelés befejezésének előfeltétele azonban a fizetési mód megrendelő általi kiválasztása. A megrendelés befejezését a megrendelő a KÉSZ: MEGRENDELÉS LEADÁSA mező “megnyomásával” tudja elküldeni.

Banki átutalás útján történő fizetés a szolgáltató (Kálvit-Impex Kft.) Kelet Takarékszövetkezet, Vásárosnamény kirendeltségnéé vezetett 67800168-11037871-00000000 számú bankszámlaszámára az adott megrendelési számra hivatkozva (a közlemény rovatban), az adott termék visszaigazolt, feltüntetett árból 70 %-ot vételárelőlegként, vagy a bútor teljes vételárát megfizeti a vevő. Amennyiben a vevő ezt a fizetési módot választja úgy a szolgáltató a rendelésének leadását követően e-mail útján is tájékoztatja a vevő ezen adatokról.

Ha szolgáltató visszaigazolta a vevő megrendelését, akkor a visszaigazoló e-mailben vevő megtalálja a szolgáltató banszámlaszámát és a megrendelésszámot, melyre hivatkozni kell az utalás során. Kizárólag a vételárelőleg, vagy a teljes vételár hiánytalan megérkezése esetén intézkedik a szolgáltató a megrendelés teljesítéséről.

A fennmaradó összeget a termék átvételekor fizeti meg a vevő készpénzben a kiszállító részére, vagy átutalással egyenlíti ki.

Készpénzes fizetés esetén a megrendelt terméket átvételkor is kifizetheti a vevő. A számla a megrendelt bútorral együtt érkezik.

d) A megrendelés a feldolgozás előtt ( a megrendelés elküldését követő 48 órán belül) a megrendelőnek jogában áll a megrendelését a szolgáltatóhoz intézett elektronikus levél formájában lemondani. A lemondásról szóló értesítőben a megrendelő köteles feltüntetni a megrendelés generált azonosítási kódját.

e) A megrendelő ezen kívül a vásárlástól az ÁSZF VI. pontjában meghatározottak szerint jogosult elállni.

f) A megrendelő megrendelése elküldését követően annak módosítására nem jogosult, ekként kötve van a megrendelt termékhez a megrendelésben foglalt tartalomnak megfelelően. (ajánlati kötöttség)

g) A megrendelő megrendelésével kapcsolatban harmadik személyek által a szolgáltatóval szemben érvényesíteni kívánt valamennyi igényért, követeléséért, bírságért, helytállni tartozik.

2./ A szolgáltat web-shop köteles a megrendelést, annak megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor számára hozzáférhetővé válik.

3./ A szolgáltató a megrendeléseket munkanapokon 8:00-tól 16:00-ig dolgozza fel. Amennyiben a megrendelő megrendelését a feldolgozásra megállapított időpont után küldi el, úgy a szolgáltató azt a következő munkanap igazolja vissza.

4./ a) A szolgáltató a megrendelést a megrendelt árucikktől függően 6 héten belül teljesíti. A teljesítési idő legfeljebb hat hét, ha a megrendelő a megrendelést előző munkanap délután egy óráig leadja és a megrendelésben szereplő valamennyi termék a szállítónál készleten megtalálható. Bizonyos esetekben a szállítási idő 6 hetet meghaladó időtartam is lehet, ennek tényéről a szolgáltató a vevőt e-mailben , vagy telefonon tájékoztatja.

Ha a szolgáltató és a vevő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a szolgáltató a vevő felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított hat héten belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. A szállítási cím, rendelés leadását követő, utólagos módosítása esetén a felmerülő szállítási díj különbözetét a vevő köteles kiegyenlíteni, illetve
-amennyiben az kevesebb lenne- a szolgáltató vállalja, hogy 10 munkanapon belül visszatéríti a különbözetet.

b) Amennyiben szükséges a szolgáltató telefonon vagy elektronikus levél formájában egyeztet a megrendelővel a megrendelés teljesítésének körülményeiről, ekként a termékek kiszállításával, vagy készlethiánnyal kapcsolatban. Készlethiány esetén a megrendelés teljesítésének várható idejéről a szolgáltató minden esetben köteles a megrendelőt telefonon vagy e-mailben értesíteni. A megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy megrendelés leadása után tájékoztatja őt a szolgáltatót arról, hogy a termékek készleten találhatóak-e vagy sem.

c) Amennyiben a megrendelt termék nem áll készleten a szolgáltató rendelkezésére, arról e-mailben értesíti a megrendelőt. Az értesítésnek kétséget kizáróan ki kell terjednie arra, hogy a készlethiányra tekintettel a szolgáltató milyen megrendelési idővel tudja vállalni a megrendelést, figyelemmel a saját beszállítóitól való beszerzési időre. A megrendelőnek jogában áll a szolgáltató részére írásban megküldött nyilatkozatával a megrendeléstől elállni, amennyiben az értesítésben a szolgáltató által készlethiányra tekintettel megjelölt teljesítési határidő számára nem megfelelő. Amennyiben azonban az értesítésben megjelölt új szállítási határidőt elfogadja, abban az esetben a szolgáltató megrendelést a korábbiakban részletezettek szerint visszaigazolja. Amennyiben a megrendelő a készleten nem található termékeket tekintetében e-mail formájában azonnali hatállyal felmondhatja a megrendelést. A megrendelés azon része, amely a készleten lévő termékeket érinti változatlan formában hatályban marad.

d) A webáruház szolgáltatására vonatkozó szerződést, nyilatkozatokat kizárólag magyar nyelven lehet megkötni, illetve tenni.

V. A megrendelés átadása-átvétele, szállítás

1./ a) A megrendelést a szolgáltató az ÁSZF IV.4. pontja szerinti határidőben teljesíti. A megrendelést a megrendelő választása szerint a szolgáltató cég általi saját eszközzel történő kiszállítással, futárszolgálat általi kiszállítással vagy személyes átvétellel kaphatja meg. A szállítás megszervezéséről a szolgáltató köteles gondoskodni, azzal, hogy annak ellenértékét a megrendelő a weboldalon előre meghatározott díjak szerinti mértékben köteles megtéríteni.

b) A szolgáltató a futárszolgálat szállítási késedelméért felelősséget nem vállal.

c) Amennyiben a megrendelő a megrendelt terméket személyes átvétellel rendelte meg, úgy azt a megrendelés szolgáltató általi visszaigazolását követő 6 héten belül jogosult és egyben köteles átvenni a megrendelő székhelyén, ahol a vételárat köteles megfizetni. Amennyiben a megrendelő a megrendelt terméket a fenti 6 héten belül, illetőleg, amennyiben a szállítás várható ideje 6 hetet meghaladó, és erről írásban tájékoztatta a vevőt a szolgáltató, akkor az általa közölt szállítási időn belül nem veszi át, úgy a szolgáltató jogosult a megrendeléstől elállni, ekként a megrendelő megrendelését törölni a rendszeréből.

2./ Banki átutalással előre megfizetett megrendelés esetén a megrendlet termék(ek)et a szállító, a megrendelő által megrendelésben meghatározott szállítási címére történő “kiszállítással” kézbesíti a megrendelőnek. (a továbbiakban: átadás-átvétel) A termékek árát, valamint a termékek szállításával kapcsolatos költségeket a szolgáltató a weboldalán folyamatosan közzéteszi, a közzétett adatok hitelességéért felelősséget vállal.

3./ Személyes átvétel során a megrendelő jogosult a termék megrendelésben szereplő vételárát megfizetni és a terméket a szolgáltató székhelyén átvenni. A megrendelő a termék átadás-átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg a megrendelő a vételárat hiánytalanul meg nem fizeti.

4./ A teljesítés, ekként futárszolgálattal történő leszállítás, a szolgáltató általi szállítás és személyes átvétel során egyaránt megrendelő a csomagot haladéktalanul köteles szemrevételezéssel ellenőrizni. Amennyiben a terméken vagy annak csomagolásán bármilyen sérülést fedez fel köteles a szállítótól jegyzőkönyv felvételét kérni, vagy az eladónak azt haladéktalanul jelezni. Amennyiben a megrendelő ez irányú kötelezettségét nem teljesíti úgy a szolgáltató a szállítást követően a terméken vagy annak csomagolásán lévő sérülések okán emelt kifogást és panaszt elfogadni nem jogosult.

5./ Ha a szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

6) A szolgáltató általi házhozszállítás díja a szállítási cím fekvése szerint a .-következő:

a) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye: 5500.-Ft
b) Hajdú-Bihar Megye, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, Pest Megye, Fejér Megye, Heves Megye, Jász-Nagykun-Szolnok Megye, Komárom-Esztergom Megye, Békés Megye, Nógrád Megye, Csongrád Megye, Bács-Kiskun Megye, Győr-Moson-Sopron Megye, Baranya Megye, Somogy Megye,Tolna Megye, Vas Megye, Zala Megye, Veszprém Megye területére történő kiszállítás esetén egységesen 9800.-Ft

A feltüntetett ár bruttó fogyasztói ár. A szállítási díj a kapuig történő szállítást tartalmazza! A kiszállítás nem foglalja magába a bútor Vevő lakásába való bevitelét, összeszerelését. Erre vonatkozó igényét a rendeléskor kell leadnia a megrendelőnek. Emeleti pótlék nagyobb bútor elemek esetén 800.- Ft/emelet/darab.

7./ Kiszállítás esetén, ha az előre egyeztetett időpontban, a megrendelő hibájából, a helyszínen nem történik meg a termék átvétele, a következő kiszállítás minden költsége a megrendelőt terheli.

8./ Az áru hiánytalan átvételét a kiszállításkor a megrendelő által aláírt, megrendelő dokumentumon írásban rögzíteni kell. A szolgáltató részéről akkor tekinthető teljesítettnek a szerződés, ha a bútor az előírásoknak és megrendelésben foglaltaknak megfelelően, a megadott szállítási címen az átadásra előkészítette, erről a Vevőt igazolható módon értesítette. A bútor Vevő által megtörtént átvételével mindenképp teljesítettnek tekintendő szerződés.

VI. Az elállás jogaV

1./ a) A megrendelő jogosult a megrendeléstől a termék átadás-átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállási szándékra vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozat útján egyoldalúan elállni. A megrendelő elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében megtalálható nyilatkozatminta felhasználásával is (mely az ÁSZF 1. számú mellékletként megtalálható) vagy más egyértelmű, írásbeli nyilatkozatával is gyakorolhatja. A megrendelő elállási jogát az e-mail üzenet szolgáltató részére történő megküldésével is gyakorolhatja. A szolgáltató a megrendelő elállásától szóló e-mail üzenetet haladéktalanul visszaigazolni köteles. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a megrendelő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Kétség esetén a megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az erre nyitva álló határidőn belül a jelen általános szerződési feltételeknek megfelelően gyakorolta.

b) Ha a megrendelő az ÁSZF VI. 1. a) pontja alapján eláll a a megrendeléstől, abban az esetben köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállási közléstől számított tizennégy napon belül, eredeti csomagolásában, sértetlenül visszaküldeni a megrendelő nevének feltüntetésével, saját költéségén a Szolgáltató 4804 Vásárosnamény, Kiss Ernő u. 12. címére.

c) Megrendelő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét köteles viselni. A megrendelő helytállni tartozik a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. A megrendelő köteles továbbá megtéríteni a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő esetleges károkat.

2./ a) A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árút átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell az átadás-átvétel során részére átadott blokkal (vagy ha megrendeléskor számlát kért, akkor a számlával) együtt visszajuttatnia a szolgáltató címére. A szolgáltató kizárólag eredeti, új állapotú, sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a megrendelő számára, a termék visszajuttatásáról azonban gondoskodni köteles. Amennyiben a megrendelő a teljesítés megkezdését követően gyakorolja az elállási és felmondási jogát, köteles megtéríteni a szolgáltató minden ennek kapcsán felmerült költséget.

b) Az elállási jogának gyakorlása folytán a termékek visszaszolgáltatásával járó költségeket a megrendelő köteles viselni, azzal, hogy visszajuttatásából eredő költségek megtérítésére – kivéve ÁSZF VI. 1. c) pont – a megrendelő nem kötelezhető.

3./ a) Amennyiben a megrendelő a terméket nem az ÁSZF VI. 2. a) pontjában foglalt állapotban, határidőben a szolgáltató részére visszaszolgáltatja, vagy kétséget kizáróan nem igazolja, hogy a termék visszaszolgáltatásáról gondoskodott, úgy a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb visszajuttatott termék átvételétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. Amíg a megrendelő e pontban rögzített visszaszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségét nem teljesíti a szolgáltató mindaddig jogosult az ellenszolgáltatás értékének visszatartására.

b) Az elállási jogának gyakorlása folytán a termékek visszaszolgáltatásával járó költségeket a megrendelő köteles viselni, azzal, hogy a visszajuttatásból eredő költségek megtérítésére más fizetési módot is alkalmazhat, de a megrendelőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

4./ A korábbiakban részletezett elállási jog gyakorlásának szabályai nem zárják ki, hogy a megrendelő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban gyakorolja.

5./ A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát, ha

 • a dolog adásvételére irányuló szerződéstől eltérő szerződés esetében a szerződéses szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
 • olyan nem előre gyártott dolog esetében, amelyet a fogyasztó egyéni választása vagy döntése alapján készítenek el (pl.: egyedileg tervezett konyhabútor)
 • azt megelőzően a terméket már összeszerelte, illetve annak összeszerelését már megkezdte.
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

VII. Szavatosság, jótállás

1.) A Vevőt a Szolgáltató hibás teljesítése esetén megilletik mindazok a szavatossági, illetve jótállási jogok, amelyeket számára a Polgári Törvénykönyv (2013.évi V. törvény) 6:157.§ – 6:179.§, illetve a bruttó 10.000 Ft összeget maghaladó bútorvásárlás esetén, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben foglaltak biztosítanak számára.

2.) Termékszavatosság:

2.1) A szolgáltatónak a termék hibája miatti közvetlen, szavatossági természetű helytállása a megrendelővel (fogyasztóval) szemben. A termék gyártója közvetlen szavatossági helytállással tartozik a termék hibája miatt a megrendelőnek. A szolgáltató által a megrendelőnek eladott teremék hibája esetén a Vevő követelheti a szolgálatától, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy
-ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó/szolgáltató által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségű követelményeknek, vagy nem rendelkezik a szolgáltató által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a Szolgáltatót terheli.A szolgáltató csak és kizárólag akkor tudja kötelezettségét vállalni ,csere esetén ,ha a fogyasztó által megvásárolt termék, vagy a megvásárolt termék azon része még nem került beszerelésre, nincs kifúrva, ragasztva, felrakva, nem lett használatba helyezve.Eredeti gyártói csomagolásában, tudja visszaszolgáltatni (cserére) a szolgáltatónak. A vásárló-fogyasztó mindezt, a gyártói címke fotójával tudja hitelesíteni, a szolgáltató felé!

2.2) A Szolgáltató mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy:

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba tudomány és a technikai állása szerint nem volt felismerhető; vagy
c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

2.3) A megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a megrendelő felelős. A szolgáltatót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalát számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

3.) Kellékszavatosság:

3.1.) A kellékszavatossági igények és azok érvényesítése a szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Megrendelő szavatossági és jótállási igényét kizárólag a termék átadás-átvételkor részére átadott bizonylat (számla, nyugta) bemutatásával vagy megrendeléséről kapott azonosító számmal érvényesítheti. Kellékszavatossági igénye alapján a megrendelő választása szerint:
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének az előírt feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Amennyiben a szolgáltató a megrendelő előterjesztett szavatossági igényét megalapozottnak tartja haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül gondoskodik a termék – megrendelő választása, hiba jellege alapján és a következő pontban foglaltak szerint – kijavításáról, kicseréléséről, vagy a termék ellenértékének arányos csökkentéséről.
A megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át.
Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy áttérés egyébként indokolt volt.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Amennyiben a meghibásodott termék javítható a jótállási időn belül, azt a szolgálató szakszerviz lehetőség szerint kijavítja. Ha termék olyan hibában szenved melyre tekintettel nem javítható a megrendelő jogosult a kicserélésre. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a termék javításának idejét előzetesen nem tudja megállapítani, erre tekintettel a megrendelő megtérítési igényt a szolgáltatóval szemben nem támaszthat.
A javítással töltött idővel meghosszabbodik a jótállás, mely hosszabbítást a jótállási jegyen a szolgáltató köteles feltüntetni.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült. A szavatossági igényt szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. Ha a dolog meghibásodásában a Vevőt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Vevő köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

3.2) hiba közlése
A megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni, amennyiben bizonyítható, hogy a termék hibája annak átvételekor már meglévő gyártói mulasztásból keletkezett. A közlés késedelméből eredő kárért a megrendelő felelős. A megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt, fogyasztó megrendelő esetén két év alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

4.) Jótállás
Hibás teljesítés esetén a/ 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet, 72/2005. (IV.21.) Korm. rendelet és 2013. évi V. torvény alapján, A Kálvit-Impex Kft. Szolgáltató jótállásra köteles. A Szolgáltató szavatolja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező bútorok alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési hibától. A Szolgáltató a termék megrendelő általi átvételtől számított 1 év jótállást vállal.

4.2.) Hiba közlése
A jótállási időszak alatt felmerült hibák esetén a Szolgáltató köteles a hibát a lehető legrövidebb időn belül térítésmentesen kijavítani a Vevő írásbeli bejelentése alapján. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban fűzött határidő elteltével számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető a bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a megrendelő felellős.

5.)Kellékszavatosságra és jótállásra vonatkozó közös szabályok

5.1.) Kellékszavatossági, jótállás igénnyel kapcsolatos panasz

Megrendelőnek a szavatossági és jótállási igénnyel összefüggésben benyújtott panaszát a szavatossági idő fennállta alatt a szolgáltató munkatársai kezelik, akként, hogy az szavatossági igény első 6 hónapos időszakában az esetleges szükségessé váló külső szakvéleményt beszerzik. Amennyiben a szavatossági igényét a megrendelő az átadás-átvételt követő hat hónapon túl, de két éven belül jelenti be, úgy közvetlenül a fogyasztóvédelmi hatósághoz jogosult és egyben köteles fordulni a termékről készült külső szakvélemény beszerzése végett. A szavatossági idő elfogadása esetén a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel javítást, cserét, pénzvisszafizetést – lehetőség szerint 15 napon belül – biztosítunk.

5.2) A szolgáltató felelősségének korlátai:
A Szolgáltató felelőssége a szavatosság, illetve jótállás vonatkoztatásában nem terjed ki az olyan hibákra, amelyek a rendeltetésellenes használatból, rongálásból, illetve elemi csapásból származnak; olyan hibákra, melyek arra vezethetők vissza, hogy a bútorra vonatkozó kezelési, használati, nem megfelelő összeszerelésből illetve karbantartási utasítást nem tartották be;
ha bútort átalakították vagy megváltoztatták, ha valamely alkatrész (szövet stb.) természetes kopás, elhasználódás során tönkre megy, vagy a megrendelő nem tett eleget a kárenyhítési kötelezettségének.

VII. Panaszkezelési és vitarendezés
1./ Megrendelő a megrendeléssel kapcsolatban felmerülő panaszát e-mailen, postai úton, vagy személyesen a szolgáltató székhelyén teheti meg.

2./ A megrendelő panaszában tényszerűen köteles a panasz okát és ezzel kapcsolatos igényét megjelölni.

3./ A szolgáltató a megrendelő panaszát köteles olyan formában visszaigazolni, amilyen formában az megérkezett. A szolgáltató a panaszt haladéktalanul köteles megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről a megrendelőt hitelt érdemélő mód tájékoztatni. Amennyiben a panasz alapos, úgy a megrendelő igényeit teljesíteni és a jogsértő állapotot megszüntetni köteles.

4./ Amennyiben a szolgáltató a megrendelő panaszát megalapozatlannak tartja, arról haladéktalanul értesíti. Ha a megrendelő panaszában foglaltakat a szolgáltató állásponttól függetlenül fenntartja, úgy a felek közöttük kialakuló vitát elsősorban békés úton kötelesek rendezni.

5./ Amennyiben a felek közötti békés vitarendezés nem vezet eredményre, úgy a megrendelő jogát bíróság előtt érvényesítheti. A felek a jogvitáik rendezésére a Vásárosnaményi Járás Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

IX. Adatvédelem

1./ A megrendelő személyes adatainak kezelésére jelen ÁSZF és szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak az irányadóak.

2./ Szolgáltató a megrendelő személyes adatait kizárólag a szolgáltatás nyújtásával összefüggő a weboldalon történő megrendelések maradéktalan teljesítése céljából , szolgáltatás nyújtása, jogok gyakorlása, és kötelezettség megvalósulása érdekében kezelheti. Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a szolgáltatás megvalósításához szükséges mértékben és időtartamra kezeli.

3./ A megrendelő a weboldalán történő regisztrációjával, és egyben a megrendelések leadásával automatikusan és feltételesen hozzájárul személyes adatainak szolgáltató általi kezeléséhez. E vonatkozásban a természetes személynek minősülő megrendelő esetében adatkezelő a szolgáltató. A szolgáltató a személyes adatok kezelését a Nemzeti Média-, és Hírközlésin Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette.

4./ Az adatkezelés során a szolgáltató a megrendelésekben szereplő, annak tárgyára vonatkozó információkon túl a megrendelő nevét (cégnevét), e-mail címét, telefonszámát, illetve postai címét (székhely címét és/vagy telephelyét, fióktelepét) jogosult kezelni. A szolgáltató az előbb felsorolt adatokat a megrendelés teljesítése érdekében kezelni, ugyanis ezek felhasználása nélkül a szállító a megrendelőt elérni nem képes, a megrendelővel a kapcsolatfelvétel meghiúsul.

5./ A szolgáltató a megrendelő bankszámla adatait felhasználni kizárólag a megrendelés ellenértékének megfizetése érdekében és annak céljára jogosult, e vonatkozásban, a megrendelő bankszámla adatait bizalmasan (köteles) kezeli.

6./ A szolgáltató kizárólag statisztikai célra jogosult felhasználni a megrendelő regisztrációja, valamint a weboldalra történő látogatás során rögzítésre kerülő számítógép IP-címére, a látogatás kezdő időpontjára, illetve a böngésző és az operációs rendszer típusára vonatkozó adatokat. Ezen adatok harmadik személy részére a szolgáltató nem adhatja ki, kivéve ha arra jogszabály vagy egyéb hatósági előírás kötelezi.

7./ A megrendelő a weboldalra történő regisztrációjával hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy a szolgáltató a részére aktualitásokat , akciókat, hasznos tudnivalókat, – üzletszerzési céllal – saját vagy szerződő partnereinek ajánlatát tartalmazó hírlevelet, illetve kifejezetten reklámot tartalmazó elektronikus üzenetet küldjön. A megrendelő ezirányú hozzájárulása kétséget kizáróan kiterjed a hírlevéllel kapcsolatos szolgáltató általi személyes adatainak kezeléséhez. A megrendelőnek jogában áll a hírlevélről leiratkozni.

8./ A szolgáltató adatkezelése során kötelezettséget vállal arra, hiogy a természetes személy megrendelő személyes adatainak, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli megrendelők vonatkozásában, azok üzleti titok körébe eső adatainak biztonságát és védelmét saját felelősségére és költségére biztosítja.

9./ Előzőekben rögzítettekre tekintettel a szolgáltató köteles gondoskodni az általa kezelt valamennyi adat, üzleti titok és tény biztonságáról, az adatkezelés biztonsága körében a technikai és szervezési intézkedések megtételéről, ezzel összefüggésben belső szabályok, így adatvédelmi szabályok kialakításáról.

10./ Amennyiben személyes adat, illetve üzleti titok körébe eső bármely adat a szolgáltatón kívül, megrendelőnek felróható okból jut jogosulatlan harmadik személy tudomására, abban az esetben a szolgáltatót felelősség nem terheli.

11./ A szolgáltató természetes személy megrendelő megkeresését követően haladéktalanul, de megkeresést követően legkésőbb 30 napon belül köteles a megrendelő számára tájékoztatást adni az általa kezelt megrendelőt érintő személyes adatokról, forrásról az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a személyes adatok továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

12./ A megrendelő regisztráció, valamint megrendelés során megadott adatait bármikor jogosult módosítani, regisztrációját és azok adatait helyesbíteni, zárolni és törölni.

13./ A szolgáltató nem köteles a megrendelő adatainak hitelességét és valóságát vizsgálni. Azok tartalmának hitelességéért felelősséggel a megrendelő tartozik.

14./ Amennyiben a szolgáltató a működés során a megrendelő adatainak valótlanságát vagy pontatlanságát észleli, úgy jogosult a megrendelőt felszólítani az adatok hiteles megadására. Ha azonban a valótlan adat tartalma a szolgáltató számára hitelt érdemlő mód igazolásra kerül, abban az esetben jogosult a szolgáltató azokat egyoldalúan helyesbíteni, illetve pontosítani.

15./ A szolgáltató jogosult (és a személyes adatok esetében köteles) törölni azon adatokat, melyek kezelése jogellenes. Törölni köteles továbbá az adatokat, ha azt a megrendelő vagy az érintett kéri; az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – , feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; illetve, ha az adatok törlését a bíróság vagy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságáról szóló 2001. évi CXII. törvényében meghatározott hatóság elrendelte.

16./ Az adatok helyesbítéséről, a zárolásáról, a megjelöléséről és a törléséről a szolgáltató az érintett természetes személynek minősülő megrendelőt minden esetben tájékoztatni köteles. Ezirányú tájékoztatási kötelezettsége további kiterjed mindazokra, akiknek korábban az adatok adatkezelés céljára továbbították, kivéve, ha ez a természetes személynek minősülő megrendelő érdekeit nem sérti.

17./ A megrendelő az adatkezeléssel kapcsolatban kifogást terjeszthető elő a szolgáltatónál. A szolgáltató a megrendelői kifogás beérkezését követően haladéktalanul köteles a kifogásban szereplő tényállításokat kivizsgálni, az esetleges jogsértéseket megszüntetni.

18./ Amennyiben a személyes adatok felhasználása vagy esetleges továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára, illetve személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a szolgáltató, adatátvevő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivétel: kötelező adatkezelés), továbbá a jogszabályban meghatározott egyéb esetekben történik a megrendelő tiltakozással élhet a szolgáltató felé az adatkezeléssel kapcsolatban.

19./ A szolgáltató a tiltakozást vonatkozó kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül köteles megvizsgálni , annak megalapozottságáról dönteni, és döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Ha a megrendelő a döntéssel nem ért egyet, vagy a Szolgáltató a fenti határidőt elmulasztja, természetes személynem minősülő megrendelő a döntés közlésétől, illetve a döntése nyitva álló határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

20./ A megrendelő jogainak előző pontban leírtak szerint történő megsértése esetén a szolgáltató és – egy esetleges adatátadás esetén – az adatátvevő ellen bírósághoz fordulhat.

21./ Jelen ÁSZF adatkezelésre vonatkozó rendelkezései között a szolgáltatót terhelő kötelezettségek nem terjednek ki a szolgáltatón kívüli, egyéb hirdetők esetleges adatkezelésére.

22./ A megrendelő által megrendelt termékek leszállításáról a szolgáltató köteles gondoskodni. A szolgáltató a termékek szállítását csomagküldő szolgálattal kötött szerződése alapján teljesíti. A szolgáltatások teljesítése érdekében a megrendelő regisztrációjával és egyben megrendelésével hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a megrendelő személyes adatait a szolgáltatóval szerződés kapcsolatban álló futárszolgálat mint csomagküldő szolgálat részére továbbítsa.

X. A szerződésszegés következményei

1./ a) Az ÁSZF rendelkezéseinek megszegését jelenti bármely feleket terhelő kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása. Aki a szerződés vagy a megrendelés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

b) Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény (vismaior) okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. Jelen ÁSZF értelmezése során – többek között – vis maiornak tekintendő a távközlési hálózat hibájából eredő üzemzavar is.

2./ A szolgáltató jogosult a megrendelővel fennálló szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni, amennyiben a megrendelő fizetési kötelezettségének a szállító által történő kiszállításkor, továbbá személyes átvétel során nem vagy nem teljes mértékben tesz eleget vagy a megrendelő a termék átvételét megtagadja. A szolgáltató azonnali hatályú felmondása esetén a megrendelő szerződésszegéssel szolgáltatónak okozott valamennyi kárt köteles megtéríteni.

3./ Amennyiben a szolgáltató a megrendelését azért nem tudja teljesíteni, mert a szállítás során a szállító a kapcsolatot vele felvenni nem képes, az általa megadott elérhetőségeken megkeresést eszközölni lehetetlen, abban az esetben a megrendelő a sikertelen kézbesítéssel járó költségeket viselni köteles. A szolgáltatónak jogában áll – saját mérlegelési jogkörében eljárva -, akként dönteni, hogy teljesítést ismételten megkísérli, vagy megrendelést e-mailben azonnali hatállyal felmondja. Amennyiben a kézbesítés második alkalommal is sikertelen, úgy az ismételt kézbesítéssel járó többletköltségeket is a megrendelő köteles viselni, azzal, hogy a szolgáltató azonnali hatályú felmondási jogát a sikertelen szállítás okán jogosult gyakorolni. A kézbesítéssel járó többletköltségekbe minden esetben beleértendő a visszaszállítás díja is.

4./ Megrendelő az ÁSZF rendelkezéseinek szolgáltató általi súlyos megszegése esetén jogosult a megrendelést azonnali hatállyal e-mailben, vagy tértivevényes postai küldeménnyel egyoldalúan megszünteti. A szolgáltató súlyosan megsérti az ÁSZF rendelkezéseit, amennyiben a megrendelő megrendelése ellenére szállítási kötelezettségét nem teljesíti, a készlethiányra történő felhívást elmulasztja, a szállítás kapcsolatos akadályközlési kötelezettségét megszegi.

XI. Szerzői jogédelem alatt

1./ A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései értelmében a szolgáltató által üzemeltetett http://www.butornagy.hu/ weboldalon szereplő valamennyi tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. E vonatkozásban a védelem kétséget kizáróan kiterjedd a weboldalon közzétett képek, adatok, információk, programalkotások forráskódok a weboldal grafikai megjelenése és grafikai elemei, a web-shop termékpalettáján feltüntetésre kerülő valamennyi termék és szolgáltatás neve, hozzájuk tartozó képe, ábrák és márkatípusok és egyéb elemek megnevezéseire azzal. A weboldalon feltüntetésre kerülő adatok és információk kizárólag az értékesítés és vásárlás célját szolgálják, másra nem használhatók fel, nem többszörözhetők és nem lemásolhatók.

2./ A védelem körében a vásárlás céljától eltérő, minden egyéb felhasználási mód tilos, kivéve, ha arra A szolgáltató előzetesen írásban hozzájárul. Szerzői jogi védelem illeti a weboldalhoz kapcsolható, annak keretében működtetett adatbázisokra is, mely vonatkozásban tilos az adatbázisok rögzítések, azok reklámcélú felhasználása, valamint harmadik félnek történő továbbításra részben vagy átdolgozott formában egyaránt.

3./ Különösen tilos a termék adatbázis bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni és felhasználni.

4./ A weboldal tartalmának állandó pontossága és megbízhatósága tekintetében a szolgáltató felelősségét kizárja. A weboldalon megjelenő további hirdetők webhelyeinek bannerei, linkjei és tartalmi vonatkozásban a szolgáltató a felelősségét kizárja. Ebben az esetben hirdető teljes kártérítési felelősséggel tartozik helytállni a weboldalra feltöltött, létrehozott vagy egyébként közzétett tartalmakkal kapcsolatban.

XII. Vegyes és záró rendelkezések

1./ A szolgáltató felelőssége
a) A webáruház oldalán, a honlapon található információk, adatok jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azok azonban tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A felhasználó kizárólag saját kockázatára használhatja a webáruházat, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért – a szándékosan, súlyosan gondatlanul vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget károsító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. A felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felel a saját magatartásárt. A Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

b) A szolgáltató oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért, és egyéb tevékenységéért a szolgáltató nem vállal felelősséget.

c) A szolgáltató ne,m felel a vis maiorból (elháríthatatlan külső ok), valamint egyéb irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért (pl.: számítógépes vírus okozta kárért, szoftver hibából vagy az internetes hálózat hibájából eredő kárért stb.)

2./ A szolgáltató a megrendelések maradéktalan teljesítése érdekében jogosult közreműködőt igénybe venni. A közreműködők magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, ekként minden közreműködői jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik.

3./ A megrendelő megrendelésből és jelen ÁSZF-ből szolgáltatóval szemben fennálló kötelezettségeit kizárólag a szolgáltató előzetes engedélye alapján jogosult harmadik személyre engedményezni.

4./ Amennyiben jogszabályi rendelkezések változása következtében az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelenné válik, az nem érinti az ÁSZF érvénytelenséggel nem érintett részeit. Az érvénytelenné és hatálytalanná vált rendelkezéseik helyébe a jogszabályi rendelkezések lépnek.

5./ Ha a szolgáltató az ÁSZF, illetve a megrendelés alapján őt megillető jogát, vagy jogos igényét gyakorolni elmulasztja, az nem tekinthető jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Azon körülmény, hogy a szolgáltató egy vagy több alkalommal szigorúan nem alkalmazza az ÁSZF valamely lényegi feltételét, vagy eseti kikötését, az nem eredményez jogról lemondást, így saját belátása szerint a későbbiekben adott feltétel vagy kikötés előírtakkal egyező betartását követelheti.

6./ A megrendelő és a szolgáltató vitás ügyeiket elsősorban peren kívül békés úton kötelesek rendezni. A vitarendezés eredménytelensége utána felek jogosultak igényüket hatósági úton érvényesíteni. A felek a jogvitáik rendezésére a Vásárosnaményi Járás Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

7./ Jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem teljeskörűen szabályzott kérdésekben a magyar jog különös tekintettel a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv., fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadók.